Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pantelco

Overeenkomst tussen gebruiker en Pantelco

De Pantelco website bestaat uit verschillende webpagina’s en die beheert Pantelco.

De Pantelco website bieden we je aan onder de voorwaarde dat je deze accepteert. En dit zonder enige aanpassing van de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze Pantelco website te gebruiken, geeft je je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Aanpassing van deze algemene voorwaarden

Pantelco behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, bepalingen en mededelingen te veranderen die de  Pantelco website aanbiedt. En dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Pantelco website.

Links naar derden

De Pantelco website kan links naar andere websites (“gelinkte sites”) bevatten. Gelinkte sites zijn niet onder de controle van Jobmotivation en Pantelco is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. Dit met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site. Pantelco is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Pantelco verstrekt deze links uitsluitend voor je gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Pantelco van de betreffende site. Noch enige connectie met de exploitanten.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde bij het gebruik van de Pantelco website, garandeer je dat je de Pantelco website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. Je mag de Pantelco website niet gebruiken op een manier waardoor er schade, storing of overbelasting van de Pantelco website ontstaat. Of invloed heeft op het gebruik van de Pantelco website door andere partij. Ook mag je mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via eender middel of wijze. En dit indien het niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt via de Pantelco websites.

Gebruik communicatiediensten

De Pantelco website kan chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten. Werden ontworpen om je in staat te stellen met het publiek of groep te communiceren ( collectief, “Communicatiediensten”). Je gaat akkoord om dergelijke communicatiediensten enkel te gebruiken om berichten en materialen te plaatsen, te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, ga je akkoord, dat wanneer je een communicatiedienst gebruikt, je niet zult:

 • Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal beschermd door de wetten op intellectueel eigendom bevatten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij je eigenaar bent of de controle op de rechten controle uitoefent, of alle noodzakelijke toelatingen heeft ontvangen.
 
Gebruik communicatiediensten (vervolg)
 
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander computer kunnen beschadigen.
  Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.
  Enig bestand downloaden, geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal gedistribueerd kan worden.
  Vervalsen of verwijderen van verwijzingen naar auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom.
 • Beperken of hinderen van andere gebruikers om de communicatiediensten te gebruiken.
 • Schenden van gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst kunnen.
 • Verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 
Gebruik communicatiediensten (vervolg)
 

Pantelco is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, Pantelco behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Het bedrijf Pantelco behoudt het recht om je toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Pantelco behoudt het recht om ten allen tijde enige informatie vrij te geven die nodig zijn om een toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen in Pantelco te verwijderen, geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken.

De organisatie Pantelco heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed. Daarom kan Pantelco niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit je deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Pantelco woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Pantelco.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en / of verspreiding. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als je de materialen download.
Materialen verstrekt aan Pantelco of geplaatst op een Pantelco website

Pantelco beschouwt de materialen die je verstrekt aan Pantelco (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt of toevoegt aan een Pantelco website en daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als zijn eigendom. Je blijft ten alle tijden eigenaar van de Inzending. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van je gegevens geeft je aan Pantelco en de daaraan verbonden bedrijven de toestemming om je Inzending te gebruiken. En dit voor de (ver)werking van hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren. Alsook het reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van je Inzending; en je naam te publiceren in verband met je Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van je Inzending, zoals hierin voorzien. Pantelco is niet verplicht om de Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Pantelco’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, of verstrekken van je Inzending, garandeert je dat je de eigenaar bent of een wettelijke controle bezit van de rechten.

Aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten inbegrepen of beschikbaar via de Pantelco website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Jobmotivation en / of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de Pantelco website . Advies ontvangen via de Pantelco website mag niet aangewend worden voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, in geen geval is Pantelco en / of haar leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of enige andere schade inclusief, zonder beperking, schade door verlies van gebruik, of gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de Pantelco website.

Beëindiging / beperking toegang

Pantelco behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, je toegang tot de Pantelco website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Auteurs- en merkenrecht

De inhoud van de Jobmotivation website is www.Pantelco.be. Copyright Pantelco en / of haar leveranciers. Alle rechten zijn voorbehouden.

Handelsmerken

De namen, bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Eventuele voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Pantelco bv, Kerkgate 18 9700 Oudenaarde BE 0471 462 164
Algemene voorwaarden

 Ter info: de blogs van Pantelco van je hier. Het team vind je hierJobmotivation is een merknaam van Pantelco